Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
 
Derivado per afixi.
(
Mediata derivado.)
Kontre ke en la derivado per dezinenci (o nemediata derivado), suficas soldar dezinenco a radiko, quale ni vidis, por obtenar vorto kompleta, en la derivado per afixi (o mediata derivado), on devas unesme adjuntar e soldar a la radiko afixo od afixi, ante pozar la dezinenco an la fino dil toto. Ex. : arki-duk(o), para-pluv(o), pian-ist(o), distil-eri(o); bo-frat-in(o), retro-ag-iv-es(o).
La sufixi insertesas inter la radiko e la dezinenco segun l'ordino en qua li aplikesas ica ad ita; to signifikas, ke singla de oli modifikas ta, qua preiras lu, ed aplikesas a lu quale a simpla radiko : lum-iz-iv-eso = eso (qualeso di) iv (to quo povas) iz (provizar per) lum(o). Praktike on sequas l'ordino progresanta dil kompozo : lumizar, lumiziva, lumiziveso = kapableso lumizar, France : pouvoir éclairant (1).

(1) Tala akumulo de sufixi devas evitesar ordinare. Ol uzesas, quale hike, nur kande l'ideo tradukenda impozas olu.
 
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Ica pagino modifikesis laste ye 9-ma februaro 1999.