Tabelo di kontenajo
Noto  ambe l'Idala e l'Angla tabeli di kontenajo duktas a la sama pagini. Singla pagino kontenas l'Idala texto di la libro e l'Angla tradukuro (o kontenos la du kande ca lasta esos facita).
Intertempe ke ca libro pozesas enreto, on vidus kelka komenturi neordinara en la texto. Voluntez ignorar ici, nam li ne existos en la versiono finala. Anke, en la tabelo di kontenajo, vu vidus kelka simboli, qua ne existas kande la libro facesos. La simboli esas tale sequas:
 = Precipua. Ico idikas ke la ideo precipua di singla paragrafo o seciono esas en la indexo, qua esas che la fino di ca libro. Ante de ca libro esas kompleta, se on serchas en la indexo, e ne trovas ito qua on bezonas, on dezirus serchar la pagini, qua ne indexizesas ya.
 = Finala. Omna di la punti importanta de la texto pozesis en la indexo (ma sugesturi esas bonvenanta per eposto od Idolisto pri artikleti, qua devas esar ibe, ma ne esas).
Se on ne povas vidar irga di ca simboli en la tabelo di kontenajo, lore la libro esas kompleta. Ma, ante ta tempo, ol probable movabos che olua finala hemo (ica nur esas la kopiuro laboranta).
 
Binduro e prefaci
Quo esas Ido?
Opinioni pri Ido
Difuzeso di Ido
Konstato
Averto
Unesma parto
Morfologio e sintaxo
Alfabeto
Pronunco dil vokali
Pronunco dil konsonanti e digrami
Acento tonika
Artiklo
Substantivo
Propra nomi
Adjektivo qualifikanta
Gradi komparala
Personal pronomi
Posedal adjektivi e pronomi
Demonstrativ adjektivi-pronomi
Relativa e questionala adjektivi-pronomi
Pronomo  lo 
Adjektivi-pronomi nedefinita
Verbo
Adverbi
Prepozicioni: ad-kun, lor-ye 
Konjuncioni
Interjecioni
Nombri
Sintaxo
Tempi e modi
Duesma parto
Vortifado
Elementi di vorto
Procedi di vortifado
Nemediata derivado
Mediata derivado
Afixi
Prefixi
Prefixi teknikala
Remarko pri la afixi
Prepozicioni prefixa
Sufixi: ab-ebl, ed-ig, ik-yun
Kompozado
Regulo di analizo o deskompozo
Kompozado per prepozicioni
La kompozaji e la sufixi
Apendici
1. L'acentizo en Ido
2. La pluralo en Ido
3. Genro e maskulismo
4. Substantivigo dil adjektivo
5. Ca, ta e qua
6. Konjugo-sistemo di Ido
7. Vortordino
8. Puntizado
9. Nomi. Adresi
10. Formuli di politeso en letri
Tabeli
Indexo
   
Ica pagino modifikesis laste ye 16-ma februaro 1999.