Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
 
Prepozicioni prefixa.
Quale sen-, vidita en antea chapitro, altra prepozicioni pleas la rolo di prefixi : adportar, cirkumpola, cirkumskribo (geom.), ekirar, enirar (1), foreso, kontredicar, kunvoko, preterirar, subjacanta, vice-prezidero, e. c.
Nultempe atribuez a prepoziciono, kompozante derivajo, senco altra kam ita, quan ol havas aparte. Exemple : eklernar nule povas signifikar parlernar = lernar komplete; ektrovar o ekpensar nule povas recevar la senco di inventar, nek ekparolar (German aus-sprechen) ta di pronuncar; same ekportar = portar extere ne povas signifikar o suportar o tolerar.

(1).  Nia kunfrato ne prizas la regulo, qua igas transitiva la verbi kompozita ek verbo netransitiva e prepoziciono, quale en-irar, ek-irar; ed il preferas repetar la prepoziciono. To esas ya permisata, sed (ma) tote superflua, nam en : me eniras en la chambro, l'ideo esas dufoye expresata. Tote logike, me eniras la chambro = me iras en la chambro. L'  equivalo  esas  perfekta ; to ne esas  subtilajo ; la verbo divenas transitiva, absorbante la prepoziciono ipsa, qua  regas  la komplemento. (Komparez travidar, trairar, e. c.) Progreso, II, 304, noto.
 
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Ica pagino modifikesis laste ye 29-ma januaro 1999.