Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
 
Elementi di vorto.
Vorto povas konsistar ek diversa elementi, quale bofratino, exemple, en qua on dicernas :
1e radiko : frat,
2e dezinenco (gramatikal finalo) : o,
3e afixi, inter qui prefixo : bo, sufixo : in.
Ni nomizas radiko la elemento nereduktebla, esenca, qua indikas la ideo generala quan expresas la vorto, hike : frat.
Ni nomizas temato l'ensemblo : radiko + afixi, hike : bofratin.
Ni nomizas * morfemo to omna quo soldesas a radiko por determinar lu : afixi e dezinenci, hike : bo, in, o (1).

(1) Poka vorti (kompare a la ceteri) konsistas nur ek radiko. Ex. : la prepozicioni, multa adverbi, konjuncioni, e. c.
 
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Ica pagino modifikesis laste ye 29-ma januaro 1999.