Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
 
Interjecioni.
112. Linterjecioni esas onomatopei, o klameski plu o min internaciona quale ha! he! ve! (1) nu! (2) fi! (3) hem! (4) hop! (5) krak (6) krik (7) krik-krak! (8) uf! (9) paf! (10) plump! (11) sus! (12) psit! (13) shut! (14) hu-hu! (15) ba! (16) aye! (17).
Altra vorti apartenanta a diversa gramatikal kategorii darfas uzesar kom interjecioni, quale : ya, yen, vere, certe, brave, bone, (ad)avane, (ad)dope, fore, abase, haltez, tacez, silencez, helpo, sokurso, shamo, kurajo, (o kuraje), adio (o adie)!

(1) Ve = la Latina e D. weh! ach! E. alas! F. malheur!
(2) Nu = D. nun! nu! wohlan! E. well! very well! F. eh bien! allons! I. ebbene! andiamo! S. orsu! pues!
(3) Fi = D. pfui! E. fie! fy! F. fi! foin (de) ! pouah! I. oibò! eh! via! S. fuera! quita allá! vaya!
(4) *Hola D. E. F. I. S. uzesas por vokar : Hola! puero, venez hike.
(5) *Hem anke hum, hm D. E. F. expresas dubo, hezito : Kredar ico? hem! me esus tro naiva.
(6) *Hop D. E. F. uzesas por ecitar al kuro, por saltigar trans obstakli : Hop! hop! brava bestio, adavane, saltez.
(7) *Krak E. F. S. expresas subita evento, o bruiso di krako : Juste kande me apertis la pordo, krak! Medor fugis inter mea gambi. Dum ke il kuris e saltis sur la planko, krak! olu ruptesis ed il falis en la fosato.
(8) *Krik imitas la bruiso di kozo lacerata : Il prenis mea naztuko e krik! il laceris lu. La vento lastafoye inflas la velo e ni audas krik! olua lacereso. Per du stroki di hakilo, krik-krak! il abatis l'eshafodo.
(9) *Uf F. I. S. expresas la alejeso, la liberigeso pri ulo sufriganta, penoza, tedanta : Uf! me finis ta rudega laboro! Uf! ni esas liberigita de ta viro tedera!
(10) *Paf D. F. expresas frapo, stroko, subit acidento : Dum ke me turnis la kapo, paf! me recevas pugnofrapo sur la dextra vango.
(11) *Plump D. expresas la bruiso di falo, di explozo : Plump! il falabis en l'aquo. Ante ke me kontis dek, plump! la pulvereyo explozis.
(12) *Sus F. I. S. por ecitar al defenso, al persequo : Sus! sus! al armi, al enemiki.
(13) *Psit e pst D. F. por atencigar persono qua iras avan vu : Me audis psit! dop me e, turninte me, vidis vua patrulo.
(14) *Shut e sht F. por tacigar o silencigar : shut! shut! yen elu, tacez. Shut, pueri, ne bruisez : via matro dormeskas.
(15) *Hu, hu D. F. por mokar ulu : Hu! hu! mentiero.
(16) *Ba D. E. F. indikas ne sucio pri, desprizo : Ba! lasez lu agar quale il volas; to ne importas.
(17) *Aye F. E. S. I. klamesko di doloro : Aye! aye! quante me sufras! Aye! vu pikas me.
 
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Ica pagino modifikesis laste ye 31-ma januaro 1999.